Chai dầu ăn

Chai dầu ăn 400ml

Chai dầu ăn 1L ấn

Chai dầu ăn 1L vuông

Chai dầu ăn 1L

Chai dầu ăn

Chai dầu ăn 5L

Chai dầu ăn 2L cao

Chai dầu ăn 2L thấp


Thành phẩm

  • Ảnh 1
  • ảnh 2
  • ảnh 3
  • ảnh 4
  • ảnh 5
  • nắp chai
  • Nắp nhựa