Phôi chai nước suối

Phôi chai nước suối

Mã: PNS01 - Phi 30 - 10,5g

Phôi chai nước suối

Mã: PNS02- Phi 30 - 11,5g

Phôi chai nước suối

Mã: PNS03- Phi 30 - 13g

Phôi chai nước suối

: Mã: PNS04- Phi 30 - 15g

Phôi chai nước suối

Mã: PNS05- Phi 30 - 28,5g

Phôi chai nước suối

Mã: PNS06- Phi 30 - 31g


Thành phẩm

  • Ảnh 1
  • ảnh 2
  • ảnh 3
  • ảnh 4
  • ảnh 5
  • nắp chai
  • Nắp nhựa